Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smluvní ustanovení stanovují práva a povinnosti, které vznikají jak pro vás, tak pro nás při objednávání služeb a produktů Mamboo. Termínem „my“ se rozumí Luboš Lopour, podnikatel, bydlící na adrese Žižkova 109, 582 22 Přibyslav, IČ: 45911061, kontaktní email: info@mamboo.cz, telefon: +420 731 102 097.

2. DEFINICE

Prozkoumejte definice následujících termínů používaných v těchto obchodních podmínkách:

2.1 „Agentura“ označuje uživatele, který vytváří webové stránky pomocí aplikace Mamboo za účelem jejich dalšího prodeje svým zákazníkům.

2.2 „Bezplatná Služba“ znamená službu, která je poskytována bezplatně podle podmínek uvedených na webovém rozhraní (mamboo.cz). Omezení bezplatné služby mohou být stanovena časově, podle počtu webů, obratu, objemu dat, počtu kontaktů, funkcí atd.

2.3 „Ceník“ představuje informace o platbě za využívání služeb. Cena služby je stanovena včetně informací o tom, zda cena zahrnuje DPH nebo ne, a zahrnuje aktuální sazbu DPH. Aktuální ceník je dostupný na webovém rozhraní

2.4 „Doplňkovou službou“ zahrnuje především technickou podporu a další služby bližší specifikované na webovém rozhraní.

2.5 „GDPR“ je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, týkající se ochrany fyzických osob ve vztahu ke zpracování osobních údajů a volného pohybu těchto údajů, a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2.6 „Mamboo“ je služba – software provozovaný poskytovatelem pro tvorbu webových stránek uživatelem. Popis služby, varianty využití, návody a doporučení poskytovatele jsou uvedeny na webové stránce poskytovatele mamboo.cz.

2.7 „Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2.8 „Obsahem Poskytovatele“ se rozumí hlavně soubor nástrojů a prostředků, tedy všechny materiály, informace a díla, včetně autorských děl, poskytnuté Poskytovatelem jako součást Služby. Tyto prvky vytvářejí funkční strukturu (formu) a obsah (náplň) Služby.

2.9 „Obsahem Uživatele“ se především myslí všechny materiály, informace a díla, včetně autorských děl, které Uživatel nahrál do Webové aplikace v rámci užívání Služby, jako jsou texty, obrázky, videa a podobně. Může se jednat i o díla třetích stran. Uživatel nese plnou odpovědnost za to, že jeho Obsah neporušuje práva třetích osob, zejména autorská práva.

2.10 „Obsahem Služby“ se rozumí Obsah Poskytovatele a Obsah Uživatele.

2.11 „Podmínkami“ jsou míněny tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služby Mamboo a doplňkových služeb.

2.12 „Poskytovatelem“ nebo „námi“ se míní podnikatel Luboš Lopour, bydlící na adrese Žižkova 109, 582 22 Přibyslav, IČ: 45911061. S námi můžete kontaktovat:

  • Pro technické dotazy ohledně aplikace a webových stránek vytvořených v aplikaci uživatelem: podpora@mamboo.cz
  • Pro řešení reklamací: podpora@mamboo.cz
  • Pro fakturační záležitosti: fakturace@mamboo.cz
  • Pro poštovní korespondenci: Žizkova 109, 582 22 Přibyslav

2.13 „Registrátorem DNS“ pro Mamboo je společnost INTERNET CZ a.s., IČ 26043319, sídlem na adrese Ktiš č. p. 2, okres Prachatice, PSČ 384 03. Jsou zapsaní v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddělení B, vl. 1245. Jejich všeobecné podmínky jsou k dispozici na uvedené adrese.

2.14 „Službou“ se rozumí činnost Poskytovatele spočívající v poskytnutí licence k webové aplikaci Mamboo.

2.15 „Smlouvou o poskytování Služby“ nebo jednoduše „Smlouvou“ se myslí dohoda, která se týká poskytování Služby Uživateli, včetně udělení licence k jejímu užívání. Nedílnou součástí této dohody jsou uvedené Podmínky.

2.16 „Uživatelem“ se míní kdokoli, kdo využívá Služby nebo vstupuje do právních vztahů s Poskytovatelem prostřednictvím Webového rozhraní.

2.17 „Webhostingem“ se rozumí poskytnutí místa na serverech Poskytovatele pro provoz internetových stránek na doméně druhé úrovně nebo na subdoméně na serveru Poskytovatele. Detailní informace týkající se webhostingu (parametry atd.) jsou dostupné na internetové stránce Poskytovatele mamboo.cz. Uživatel má možnost se s těmito informacemi seznámit před odesláním objednávky.

2.18 „Webovou aplikací“ nebo jednoduše „Aplikací“ se myslí webová aplikace Mamboo pro tvorbu webových stránek, kterou provozuje Poskytovatel.

2.19 „Webové rozhraní“ je rozhraní umístěné na stránce mamboo.cz, kterou provozuje Poskytovatel.

2.20 „Webovým rozhraním aplikace“ se rozumí rozhraní umístěné na nově vytvořené doméně nebo subdoméně, kterou provozuje Poskytovatel.

2.21 „Zákonem o zpracování osobních údajů“ se míní zákon č. 110/2019 Sb., který se zabývá zpracováním osobních údajů.

3. REGISTRACE UŽIVATELE

Pro zahájení využívání služeb Mamboo je nutné provést registraci a vytvořit si uživatelský účet.

3.1 Aby bylo možné uzavřít smlouvu a začít využívat Službu, je nezbytné, aby Uživatel provedl registraci na Webovém rozhraní aplikace/Služby.

3.2 Registrace probíhá vyplněním a odesláním webového formuláře. Uživatel je povinen vyplnit správné a úplné povinné údaje o sobě v registračním formuláři (ty, které jsou označeny hvězdičkou). Dále je Uživatel povinen průběžně měnit a doplňovat své údaje podle aktuálního stavu, nejpozději do 5 dní od změny povinného údaje ve svém uživatelském účtu, nebo oznámit změnu na e-mail Poskytovatele fakturace@mamboo.cz.

3.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v budoucnu změnit rozsah povinných osobních údajů a vyžadovat dodatečné údaje o Uživateli, pokud to bude vyžadováno ze zákonných důvodů. Pokud Uživatel neposkytne požadované údaje, je Poskytovatel oprávněn zablokovat uživatelský účet a odstoupit od Smlouvy. Poskytovatel považuje vyplněné údaje za správné.

3.4 Po odeslání registračního formuláře Poskytovatel zašle na e-mailovou adresu Uživatele, uvedenou v registračním formuláři, potvrzení o registraci a instrukce k vytvoření vlastního hesla. Odesláním registračního formuláře je Uživateli zřízen uživatelský účet a mezi Uživatelem a Poskytovatelem vzniká smluvní vztah.

3.5 Po registraci Poskytovatel zašle na e-mailovou adresu Uživatele, uvedenou v registračním formuláři, potvrzení o registraci, URL adresu, uživatelské jméno a přístupové heslo do uživatelského účtu.

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smlouva o poskytování služby mezi námi a vámi je uzavřena okamžikem potvrzení vaší objednávky služby, kterou si zvolíte.

4.1 Na Webovém rozhraní jsou uvedeny základní verze Aplikací včetně jejich obsahu a popisu hlavních vlastností jednotlivých verzí. Prezentace Aplikací uvedená na Webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh Poskytovatele na uzavření smlouvy (ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku).

4.2 Smlouva o poskytování Služby je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky Uživatele ze strany Poskytovatele prostřednictvím e-mailu Poskytovatele. Objednávku je možné učinit prostřednictvím:

(a) Webového rozhraní

(b) uživatelského účtu

(c) e-mailové či telefonické komunikace s Poskytovatelem.

4.3 Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

4.4 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

4.5 Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

5. POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

V této sekci se dočtete o vašich a našich povinnostech při používání Mamboo, zejména v souvislosti s chováním v naší aplikaci a obsahem vašich webových stránek. Prosíme, uvědomte si, že i v online prostředí musí být dodržovány veškeré platné právní předpisy a vy jste odpovědní za obsah, který šíříte online.

5.1 Služba je Poskytovatelem poskytována Uživateli ve vybraném tarifu a režimu po řádném zaplacení ceny za Službu. V případě Bezplatné Služby je poskytnuta od potvrzení objednávky Bezplatné Služby.  

5.2 Uživatel má možnost v průběhu využívání Služby libovolně změnit tarif a prodloužit předplacené období podle aktuální nabídky, a to vyplněním a odesláním objednávkového formuláře prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo kontaktováním zákaznické podpory. Zkrácení předplaceného období a žádost o vrácení části peněz za nevyčerpané období není možné, s výjimkou postupu dle článku 11 Podmínek. 

5.3 Uživatel je informován e-mailem o ukončení Bezplatné Služby a je nabídnuta možnost objednání placené Služby. V případě neobjednání placené Služby ve stanovené lhůtě má Uživatel omezený přístup ke Službě. 

5.4 Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel může omezit nebo přerušit Službu plánovanými odstávkami serveru z důvodu údržby. Plánované odstávky serveru:

(a) budou provedeny v souladu s uvážením Poskytovatele, přičemž se bude snažit minimalizovat vliv odstávek na fungování Služby.,

(b) budou předem oznámeny na Webovém rozhraní nebo prostřednictvím e-mailu Uživatelům.

5.5 Poskytovatel nenese odpovědnost za výpadky provozu serveru technického charakteru způsobené mimo jiné bez jeho zavinění. Nicméně, Poskytovatel se zavazuje udělat maximum pro co nejrychlejší obnovení Služby. Pokud doba výpadku přesáhne čtyři (4) hodiny, Uživatel bude informován prostřednictvím e-mailu.

5.6 Registrujícím se Uživatel vyjadřuje a zavazuje se, že:

(a) je svéprávný a plně způsobilý k právním jednáním,

(b) veškeré údaje poskytnuté při registraci jsou pravdivé, úplné, přesné a aktualizované,

(c) nebude používat Službu v rozporu s platnými právními předpisy,

(d) se seznámil s Podmínkami, rozumí jim a souhlasí s nimi,

(e) nebude registrovat účet, který by porušoval právní předpisy, nebude užívat Službu pro neetické nebo nelegální činnosti,

(f) zajistí důvěrnost svých přihlašovacích údajů a hesel,

(g) nebude zasahovat do funkčnosti Služby,

(h) bude respektovat práva Poskytovatele a třetích stran, včetně práv duševního vlastnictví,

(i) nebude poškozovat Službu nebo s ní související servery,

(j) nebude vytvářet uživatelské účty podvodně,

(k) nebude využívat Službu k sdílení nebo výměně dat prostřednictvím technologie Peer To Mail.

5.7 Je Uživateli výslovně zakázáno předávat Poskytovateli (což zahrnuje umisťování, nahrávání, odkazování nebo jiným způsobem šíření) Obsah Uživatele, který:

(a) porušuje práva duševního vlastnictví třetích stran,

(b) podporuje nekalé soutěžení,

(c) podněcuje nebo směřuje k porušení zákonných povinností nebo trestného činu, nebo schvaluje trestný čin nebo veřejně oslavuje jeho pachatele,

(d) podněcuje k zneužívání nebezpečných látek nebo je propaguje,

(e) obsahuje hrozby násilí nebo poškození osob nebo majetku,

(f) šíří nenávist nebo diskriminaci na základě rasy, národnosti, náboženství, třídy nebo jiné skupiny,

(g) propaguje nebo podporuje hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka nebo k nenávisti vůči jiným skupinám,

(h) obsahuje pornografický materiál, zejména s účastí nezletilých osob,

(i) umožňuje nezletilým osobám přístup k pornografickému materiálu,

(j) obsahuje lživé nebo klamné informace o jiných, které mohou poškodit jejich pověst,

(k) ospravedlňuje nacistické nebo komunistické zločiny nebo popírá jejich existenci,

(l) je v rozporu s dobrými mravy.

5.8 V případě porušení ustanovení článků 5.6 a 5.7 Podmínek je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Poskytovatel má také právo přerušit poskytování Služby (např. vypnutím nebo zablokováním serveru) až do odstranění nezákonného obsahu Uživatele. Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel může přerušit poskytování Služby i v případě podezření z porušení ustanovení článků 5.6 a 5.7 Podmínek. Pokud Poskytovatel zjistí porušení autorských nebo osobnostních práv třetích stran ze strany Uživatele, Uživatele písemně vyzve, aby se vyjádřil k této situaci do 15 dnů od doručení výzvy. Pokud se Uživatel nevyjádří, Poskytovatel má právo odstranit nezákonný obsah nebo pozastavit jeho zobrazování. Poskytovatel není povinen aktivně vyhledávat nezákonný obsah.

5.9 Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel odpovídá za obsah Obsahu Uživatele v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

5.10 Uživatel může obdržet testovací licenci s manuálem. Pokud Uživatel nedodrží podmínky uvedené v manuálu, Poskytovatel může od Smlouvy odstoupit. Uživatel používající testovací licenci musí poskytovat zpětnou vazbu a hlásit chyby nalezené při testování.

6. LICENCE A OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Aplikace Mamboo je originálním dílem, chráněným právními předpisy. Součástí smlouvy o poskytování služby je vaše oprávnění užívat Mamboo jako autorské dílo. Podrobnosti jsou upraveny v následujících bodech:

6.1 Licence k přístupu a užívání Webové aplikace (licence k Službě) je neomezená, co do místa a omezená časem na dobu trvání smlouvy. Tato licence není přenosná ani převoditelná na třetí strany.

6.2 Uživatel není oprávněn prodávat, licencovat, pronajímat, přenášet nebo zpřístupňovat aplikaci třetím stranám, s výjimkou poskytování výstupů z aplikace zákazníkům nebo obchodním partnerům v souladu s podmínkami.

6.3 Všechna práva k obsahu Poskytovatele (včetně jmen, kódů, ochranných známek, softwaru, videí, obrázků, grafiky, zvuků atd.) jsou majetkem Poskytovatele a nesmí být využívána bez jeho souhlasu.

6.4 Uživatel nesmí využívat službu k účelům odporujícím smlouvě nebo právním předpisům a nesmí poškozovat či přetěžovat servery Poskytovatele nebo rušit používání služby třetími stranami.

6.5 Obsah webového rozhraní a související tištěné materiály jsou chráněny autorskými právy a nesmí být měněny, kopírovány, rozmnožovány nebo šířeny bez souhlasu Poskytovatele.

6.6 Uživatel si uvědomuje, že není oprávněn užívat obchodní známku, logo, doménové jméno ani jiná označení Poskytovatele bez jeho souhlasu, s výjimkou dohodnutých situací při partnerství v rámci provizního systému.

7. CENA SLUŽBY A ZPŮSOB ÚHRADY

  1. Za užívání Mamboo je povinností uživatele hradit dohodnutou odměnu včas. Pokud tuto povinnost neplní, může dojít k omezení přístupu ke službě Mamboo.

7.1 Cena za službu je stanovena v ceníku, který je zveřejněn na webovém rozhraní. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně upravit ceny v ceníku. Podmínky pro změnu ceníku jsou stejné jako podmínky pro změnu podmínek dle článku 19.6.

7.2 Úhrada za službu se provádí předem a je nevratná, s výjimkou garance vrácení peněz dle článku 11.1 a vrácení úhrady za službu v důsledku odstoupení od smlouvy dle článků 11.5 až 11.7. Uživatel hradí službu předem na základě zálohové faktury vystavené poskytovatelem podle zvoleného tarifu a frekvence platby se splatností sedm dní, není-li dohodnuto jinak.

7.3 Poskytovatel je oprávněn zvýšit cenu za službu z důvodu inflace cen, a to o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen oznámenou Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok či za předchozí kalendářní čtvrtletí.

7.4 Poskytovatel si podle svého uvážení může garantovat cenu za službu i do budoucna. I po dobu trvání této garance je však oprávněn v případě zásadního zvýšení nákladů plnění na své straně, které nemohl rozumně předpokládat a které nastalo až po uzavření smlouvy, jednostranně zvýšit cenu za službu o částku odpovídající těmto zvýšeným nákladům. Nesouhlasí-li uživatel s tímto zvýšením ceny, je oprávněn v souladu s článkem 10.1 (b) těchto podmínek vypovědět smlouvu.

7.5 Faktura je v den vystavení zaslána v PDF formátu e-mailem uživateli a považuje se za doručenou odesláním na e-mail uživatele. V případě prokazatelného pozdějšího doručení se splatnost počítá ode dne, kdy byla uživateli faktura prokazatelně doručena. Daňový doklad vystaví poskytovatel uživateli po uhrazení zálohové faktury. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy je příslušná částka připsána na účet poskytovatele.

7.6 Poskytovatel může pozastavit poskytování služby, pokud uživatel zůstane v prodlení s úhradou jakékoliv částky déle než sedm (7) dní.

7.7 Pokud uživatel, který není spotřebitelem, zůstane v prodlení s úhradou jakékoliv částky, je povinen zaplatit poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.8 Uživatel hradí cenu služby podle své volby bezhotovostně, a to způsobem zvoleným při objednávce služby (převodem z účtu, online prostřednictvím platební brány). Poskytovatel neúčtuje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

7.9 Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti Stripe Payments Europe, Limited nebo ComGate Payments, a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Využit lze tyto možnosti plateb:

(a) online platební či kreditní kartou;

(b) rychlým bankovním převodem;

(c) bankovním převodem na základě zálohové faktury.

7.10 Při platbě prostřednictvím platební či kreditní karty bude uživatel požádán o autorizaci nastavení platby pro tzv. opakované platby (tj. strhávání opakovaných plateb z platební karty), a to za podmínek dle zvoleného tarifu objednané služby. Informace o výši a formě opakovaných transakcí, datu a periodě strhávání opakované platby a všech změnách souvisejících s opakovanými platbami, jsou uživatelům zasílány e-mailem.

7.11 Uživatel může kdykoliv ukončit opakované platby prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo oznámením na e-mail poskytovatele. Opakované platby se ukončují i v případě, že vyprší platnost platební či kreditní karty. Pro obnovení opakovaných plateb po jejich ukončení je nutné provést novou autorizaci. Uživatel může změnit údaje platební karty tak, že ukončí opakované platby prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo oznámením na e-mail poskytovatele. Poté může v uživatelském účtu zapnout automatické platby a následnou fakturu zaplatit novou platební či kreditní kartou. Po autorizaci platební karty si systém automaticky zapamatuje platební údaje karty a následující platby z ní bude strhávat.


7.12 Pokud by Uživateli byla strhávána platba i poté, co požádal o ukončení, je povinen tuto skutečnost okamžitě informovat Poskytovatele.

7.13 Poskytovatel bude kontaktovat Uživatele v souvislosti s opakovanými platbami v případě, že:

(a) od poslední opakované platby uplynulo více než 6 měsíců;

(b) došlo k jakýmkoliv změnám v datu provedení opakované platby nebo výši strhávané částky;

(c) došlo k jakýmkoliv jiným skutečnostem, které jsou pro opakované platby důležité.

7.14 Uživatel je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak Poskytovatel nebude schopen platbu identifikovat a zahájit poskytování služby.

7.15 Poskytovatel může poskytnout Uživateli slevy a bonusy z ceny. Pravidla pro poskytnutí jsou uvedena na webovém rozhraní. Pokud Uživatel nebude využívat službu po dobu 3 měsíců nebo bude využívat alespoň po stejnou dobu jiný tarif služby, poskytnuté slevy propadají.

8. PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY WEBLINT


Tento článek upravuje poskytování služby Mamboo, což je aplikace pro tvorbu webových stránek, v souladu s následujícími podmínkami. Tato speciální úprava se použije přednostně před obecnými ustanoveními těchto Podmínek.

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY


8.1 Služba Mamboo je poskytována zpřístupněním WordPress šablony. Pokud není stanoveno jinak, šablona WordPress se automaticky instaluje na pozadí při založení webu Uživatele.

8.2 Uživatel není oprávněn zpřístupnit WordPress šablonu Mamboo třetím osobám, s výjimkou Agentur ve vztahu ke svým zákazníkům a třetích osob, které zajišťují správu webu nebo jiné služby Uživateli na základě uděleného přístupu prostřednictvím Aplikace. Uživatel je plně zodpovědný za udělení přístupu třetí osobě. Pokud tato třetí osoba poruší tyto podmínky nebo Smlouvu, je Uživatel odpovědný Poskytovateli stejně jako by porušil Podmínky nebo Smlouvu sám.

8.3 Uživatel není oprávněn využívat WordPress šablonu Mamboo k účelům, které odporují podmínkám smluvního vztahu s Poskytovatelem nebo právním předpisům. Dále není oprávněn umístit instalační soubory WordPress šablony Mamboo na jakékoli médium (CD, flash disk, server apod.). V případě porušení těchto povinností by Uživatel porušoval práva duševního vlastnictví Poskytovatele.

8.4 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli technickou podporu a pravidelné aktualizace WordPress šablony Mamboo v případě, že tyto služby jsou zahrnuty v zakoupené Službě nebo si je Uživatel objednal jako Doplňkovou službu. Technická podpora zahrnuje pomoc s ovládáním a nastavením šablony Mamboo a řešení chyb a nefunkčností šablony. Technická podpora se nevztahuje na nastavení hostingu u jiného poskytovatele, nastavení externích aplikací a pluginů a analýzu, úpravu či opravu individuálních programátorských zásahů provedených klientem (např. vlastní CSS, rozšíření funkcí editoru apod.). Uživatel může požádat o řešení problému na hostingu jiného poskytovatele, přičemž uhradí servisní zásah technika dle ceny uvedené na Webovém rozhraní. Při poskytování technické podpory je vyžadována součinnost Uživatele, především poskytnutí přístupů do administrace webu, případně souvisejících systémů a aplikací, provedení aktualizací a vypnutí pluginů navržených obsluhou technické podpory. Rozsah technické podpory je omezen na dobu fungování služby Mamboo; Uživatel není oprávněn požadovat technickou podporu od Poskytovatele, která se netýká funkčnosti nebo provozu služby Mamboo. V případě doživotní licence nevzniká nárok na bezplatnou technickou podporu; Uživatel v takovém případě musí zakoupit zvláštní službu, která zahrnuje technickou podporu.


8.5 Poskytovatel nenese odpovědnost za žádnou přímou ani nepřímou újmu, která uživateli vznikne v souvislosti s využíváním WordPress šablony Mamboo. Toto ustanovení se nevztahuje na uživatele, kteří jsou spotřebiteli.

8.6 V případě vydání aktualizace redakčního systému WordPress Poskytovatel neodpovídá za případnou nekompatibilitu s Mamboo šablonou a s nástroji, softwarem, aplikacemi a úpravami třetích stran (například WordPress pluginy, vlastní kódy v rámci Mamboo editoru a přizpůsobení, která nejsou součástí základní Mamboo šablony a byla doplněna individuálně). V případě nekompatibility se Poskytovatel zavazuje opravit a přizpůsobit nejnovější verzi Mamboo šablony do 20 dnů ode dne vydání aktualizace redakčního systému WordPress. Pro Agentury a Uživatele, kteří si na základě individuální dohody s Poskytovatelem objednali službu ve formě doživotní licence spojené s jednorázovou platbou, je bezplatná oprava nekompatibility s redakčním systémem WordPress dostupná po dobu jednoho roku od uzavření licenční smlouvy. Bezplatná oprava nekompatibility s redakčním systémem WordPress je dostupná i pro Uživatele, kteří s Poskytovatelem uzavřeli zvláštní smlouvu o poskytování technické podpory.

8.7 Mamboo pravidelně aktualizuje své hostingové servery a jejich technickou konfiguraci. Poskytovatel však neručí za případnou nekompatibilitu s WordPress pluginy, vlastními kódy v rámci Mamboo editoru a přizpůsobeními, která nejsou součástí základní Mamboo šablony a byla doplněna individuálně. Poskytovatel se zavazuje oznámit a provést plánovanou aktualizaci hostingových serverů v souladu s odstavcem 5.4. V případě neplánované bezpečnostní aktualizace může být aktualizace nebo změna provedena bez oznámení, přičemž oznámení o aktualizaci může být provedeno zpětně.

8.8 Pokud byla aplikace individuálně přizpůsobena nástrojem nebo softwarovou úpravou třetí strany (například používáním WordPress pluginů, vložením vlastních kódů v rámci Mamboo editoru a přizpůsobeními, která nejsou součástí základní Mamboo šablony a byla doplněna individuálně) a tato úprava ohrožuje chod serveru nebo má známou chybu či bezpečnostní díru, má Poskytovatel právo odstranit plugin třetí strany nebo nekompatibilní zdrojový kód z webové stránky. V případě opakovaného porušení tohoto ustanovení má Poskytovatel právo zablokovat webovou stránku.

WEBHOSTING


8.9 Pokud má Uživatel zájem o webhosting u Poskytovatele a zároveň je již držitelem licence varianty WordPress šablony Mamboo, uzavřou smluvní strany prostřednictvím elektronické komunikace zvláštní smlouvu, která bude mít za předmět poskytování webhostingu v případech, kdy Uživatel již před uzavřením této smlouvy byl držitelem licence varianty WordPress šablony Mamboo.

8.10 V případě, že Uživatel, který využívá webhosting v klientském účtu Poskytovatele, se po domluvě s Poskytovatelem rozhodne převést licenci s webovými stránkami a dalším obsahem k třetí osobě, která má klientský účet u Poskytovatele, je tato třetí osoba zavázána těmito Podmínkami ode dne účinnosti tohoto převodu.

8.11 Uživatel nemá přístup na FTP server ani do databáze Poskytovatele. Modifikace zdrojových souborů Mamboo nejsou povoleny pro webové stránky, jejichž hosting zajišťuje Poskytovatel.

8.12 Webhosting je provozován na sdílených serverech, což znamená, že na těchto serverech jsou poskytovány služby více uživatelům současně. To může vést k přechodnému zhoršení dostupnosti a rychlosti služeb z důvodu vytížení serveru jinými uživateli. Poskytovatel nenese odpovědnost za přechodné zhoršení dostupnosti a rychlosti služeb v důsledku výše uvedeného.

8.13 Prostor pro www stránky je omezen na velikost 3 GB. V případě zájmu Uživatele může být na základě odsouhlasení obou stran prostor rozšířen za cenu uvedenou v ceníku.

8.14 Prostor pro e-mailové schránky je omezen na velikost 3 GB. Počet e-mailových schránek není limitován, limitace prostoru pro e-mailové schránky se posuzuje pro všechny e-mailové schránky dohromady. V případě zájmu Uživatele může být na základě odsouhlasení obou stran prostor rozšířen za cenu uvedenou v ceníku. Maximální velikost jedné přílohy v e-mailové zprávě je 25 MB.

8.15 V případě, že Uživatel překročí limit využívaného prostoru pro webové stránky nebo e-mailové schránky, Poskytovatel ho okamžitě vyzve k omezení využívání nadměrného místa a stanoví přiměřenou lhůtu pro nápravu. Pokud překročení limitu ohrožuje provoz serverů Poskytovatele, má Poskytovatel právo okamžitě zablokovat Uživatelovu službu. Pokud Uživatel nevyhoví této výzvě, může Poskytovatel smazat e-maily nebo obsah, který zabírá nadměrný prostor, a pozastavit poskytování služby, dokud nebude problém vyřešen. Poskytovatel má rovněž právo jednostranně ukončit smlouvu bez upozornění. Tímto se neporušuje právo Poskytovatele na náhradu za vzniklou škodu.

8.16 V prostoru webu mohou být uloženy pouze soubory nutné k jeho provozu a prezentaci dat, na které odkazuje z tohoto webu. Uživatel nemá oprávnění používat hostovaný web jako úložiště nebo pro ukládání souborů, ale pouze k provozu veřejných prezentací.

8.17 Poskytovatel je povinen jednou týdně zálohovat data webhostingu, která slouží k obnově v případě selhání serveru. Uživatel má právo požadovat obnovu dat ze záloh, které jsou však uchovávány maximálně 14 dní. V případě, že ztráta dat není zaviněna Poskytovatelem, je obnova zpoplatněna dle aktuálního ceníku.

DOMÉNOVÉ SLUŽBY

8.18 Doménové služby zahrnují zprostředkování nákupu domény prostřednictvím externích dodavatelů – Registrátorů DNS dle nabídky uvedené na Webovém rozhraní nebo poskytnutých Poskytovatelem, a následné poskytnutí domény 3. řádu pod doménou mamboo.cz (např. vasweb.mamboo.cz) na serveru Poskytovatele.

8.19 Při zřizování domény přes doménového Registrátora DNS Uživatel souhlasí s obchodními podmínkami tohoto registrátora. Domény 2. řádu, registrované přes Poskytovatele, jsou vedeny na účtu Registrátora DNS, kde Uživatel figuruje jako držitel zakoupené domény, s výjimkou domény přenesené od WebSupport.cz, kterou drží nadále Poskytovatel. Na žádost Uživatele může Poskytovatel přesunout doménu do přímé správy držitele, pokud to umožňuje Registrátor DNS, přičemž Uživatel v takovém případě nemá nárok na vrácení poplatků za nevyužité období užívání domény. Uživatel poskytuje své osobní údaje Poskytovateli pro účely evidence jako držitel domény v souladu s platnými právními předpisy, včetně GDPR a Zákona o zpracování osobních údajů.

8.20 Uživatel bere na vědomí, že poskytnutí Služby bez doménových služeb nemá vliv na cenu Služby.

8.21 Objednaná doména bude Uživateli předána k registraci až po zaplacení ceny dle aktuálního ceníku doménového registrátora a ceny služby Poskytovatele a splnění případných dalších podmínek stanovených Poskytovatelem nebo příslušným registrem pro danou doménu nejvyšší úrovně (např. .cz, .sk, .com atd.). Objednání nebo zaplacení zprostředkování registrace domény nezakládá nárok Uživatele na dané doménové jméno, které vzniká až po provedení registrace a jejím potvrzení. Registrace domény je podmíněna schválením registrace daného doménového jména příslušným registrem, jehož název musí být v době registrace dostupný a nesmí být blokován či rezervován. Uživatel nemůže žádným způsobem zarezervovat doménové jméno vyplněním objednávky.


8.22 Pokud registrace domény nebyla provedena a dokončena z důvodů mimo kontrolu Poskytovatele, Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost.

8.23 Jestliže Uživatel nesplní podmínky pro registraci domény do 30 dnů od uzavření smlouvy o zprostředkování nákupu domény, smlouva zaniká. V takovém případě Uživatel nemá nárok na vrácení zaplacené ceny služby, pokud registrace selže z důvodů mimo kontrolu Poskytovatele, jako je již použitý doménový název nebo nepovolení registrace registrátorem.

8.24 Po zakoupení domény je Uživatel jejím držitelem, s výjimkou domén WebSupport.cz, které zůstávají v držení Poskytovatele. Poskytovatel vystupuje jako prostředník při registraci domény a nenese odpovědnost za neobnovení domény z jakéhokoli důvodu.

8.25 Doménové jméno 3. řádu pod doménou mamboo.cz je Uživateli poskytnuto od Poskytovatele na základě smlouvy obdobné té uzavírané při zprostředkování nákupu domény. Poskytovatel je vlastníkem a plátcem této domény a ustanovení obchodních podmínek se na tuto situaci aplikují přiměřeně. Uživatel nesmí využívat doménu v rozporu s právními předpisy, včetně předpisů o ochraně duševního vlastnictví.

8.26 Smlouva o doménových službách je platná po dobu trvání licence k aplikaci Mamboo.

8.27 Údaje o doméně se neaktualizují automaticky a majitel domény se nepřeregistruje automaticky. Jakoukoli změnu v údajích majitele domény musí Uživatel požádat o provedení.

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

8.28 Pokud se Uživatel rozhodne využít platební brány v rámci prodejního systému Aplikace, například GoPay, ThePay nebo jiné, které mohou být nabízeny v budoucnu, je povinen vytvořit si samostatný účet u těchto služeb. Uživatel musí dodržovat podmínky poskytování těchto služeb a hradit náklady spojené s jejich provozem provozovatelům platebních bran. Poskytovatel nenese odpovědnost za nefunkčnost těchto služeb, neboť není jejich provozovatelem a nemá nad nimi kontrolu. Stejně tak to platí pro jakékoliv další služby třetích stran, které jsou propojeny s Aplikací.

9. PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB


Prostřednictvím našeho webu vám nabízíme širokou škálu Doplňkových služeb, jako jsou nadstandardní technická podpora, e-learningové programy, semináře, webináře, e-knihy a další. Tyto služby si můžete objednat přímo od nás, a to za použití následujících pravidel, která mají přednost před obecnými ustanoveními těchto Podmínek.

9.1 Pro objednání Doplňkové služby postupujte tak, že označíte požadovanou službu a vyplníte a odešlete prodejní formulář. Použití prodejního formuláře odpovídá pravidlům uvedeným v článku 4 těchto Podmínek. Všimněte si, že prezentace Doplňkových služeb na našem webu není právně závaznou nabídkou ve smyslu Občanského zákoníku. Smlouva o nákupu Doplňkových služeb vzniká okamžikem, kdy Poskytovatel doručí potvrzení objednávky na e-mailovou adresu Uživatele.

9.2 Cena Doplňkové služby je obvykle uvedena přímo vedle nabídky služby na našem Webovém rozhraní. Tato cena je konečná a zahrnuje DPH, pokud není výslovně stanoveno jinak. V případě, že je Doplňková služba fyzicky dodávána, cena neobsahuje náklady na dopravu.

9.3 Pro úhradu ceny za Doplňkovou službu platí pravidla uvedená v článku 7 Podmínek přiměřeně.

9.4 Dodání online vzdělávacích produktů znamená zaslání přístupových údajů ze strany Poskytovatele na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v prodejním formuláři, nebo zaslání odkazu URL adresy.

9.5 Přístupové údaje k online produktům budou Poskytovatelem poskytnuty až po zaplacení celé kupní ceny, nejpozději do tří dnů, pokud není uvedeno jinak.

9.6 V případě fyzických produktů, jako jsou CD, DVD, knihy a dárkové předměty, bude objednané zboží dodáno prostřednictvím České pošty nebo jiného dopravce do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Dodací adresa je stanovena na základě informací uvedených v prodejním formuláři.

9.7 Přístupové údaje k online produktům jsou určeny výhradně pro osobní potřebu Uživatele, který je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nutných k přístupu.

9.8 Doplňkové služby nabízené prostřednictvím našeho Webového rozhraní, včetně online vzdělávacích programů, webinářů, knih, CD a DVD, jsou chráněny autorským právem. Je zakázáno šířit tyto služby nebo poskytovat je třetím osobám bez souhlasu autora. Oprávnění k využívání autorských děl může být poskytnuto Uživateli pouze na základě licenční smlouvy. Uživatel odpovídá Poskytovateli za škodu způsobenou porušením práv autora.

9.9 Zvláštní ustanovení pro živé nebo online akce (semináře, workshopy):

(a) Zařazení účastníků na seminář bude provedeno podle pořadí uhrazených přihlášek. Účastník bude informován v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity.

(b) Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu semináře, místa konání nebo zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu nebo zrušení semináře má účastník právo na vrácení 100% ceny semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu nebo si vybrat jiný produkt prodávajícího ve stejné ceně.

(c) Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost za zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům.

(d) Odesláním prodejního formuláře bere účastník na vědomí, že z akce mohou být pořizovány fotografie, video a audio záznamy. Poskytovatel tyto audiovizuální záznamy může dále poskytovat svým zákazníkům ke zhlédnutí na svých webových stránkách nebo i jinde v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů.

(e) Rádi bychom Vás upozornili, že účast na semináři je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu semináře z oblasti osobního rozvoje může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na seminářích osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

(f) V případě že účastník semináře v současné době podstupuje léčbu, která může mít zásadní vliv na jeho účast na semináři, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře.

(g) Storno poplatek. V případě, že se ze semináře odhlásíte, jsme oprávněni vám účtovat storno poplatek v následujícím rozsahu: odhlášení 14 dní a více před datem konání semináře – storno poplatek činí 0 % (vrátíme vám 100 % z ceny); odhlášení 4 až 13 dní před datem konání semináře – storno poplatek činí 50 %; odhlášení 3 dny a méně před datem konání semináře – storno poplatek činí 100 %. Účastník však má možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu z nabídky poskytovatele v plné ceně semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu, bude-li se opakovat nebo může za sebe poslat náhradníka. V případě odhlášení/zrušení účasti méně než 4 dny před dnem konání semináře je prodávající oprávněn odečíst od zaplacené ceny náklady spojené se zrušením jeho účasti (administrativní poplatek apod.).

(h) Peníze vám budou vráceny na stejný účet, ze kterého byly prostředky uhrazeny poté, co bude ze strany účastníka na emailovou adresu poskytovatele doručeno potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu.

(i) Účastník může za sebe poslat náhradníka, kterého si sám najde. Storno poplatek se neplatí a celá platba je přesunuta k novému účastníkovi. Nový účastník svou účastí rovněž souhlasí s VOP.

(j) Pokud se účastník semináře nezúčastní ani se z něj neodhlásí postupem podle písm. (g) tohoto odstavce Podmínek, cena za seminář se nevrací.

9.10 Práva a povinnosti smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady, tedy práv z vadného plnění, podléhají příslušným obecně závazným předpisům (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).

9.11 Uživatel uplatňuje nárok z vadného plnění bez zbytečného odkladu u Poskytovatele, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží. Postup pro ohlášení vady a vyřízení nároku z vad se řídí podle článku 12 Podmínek obdobně.

9.12 Poskytovatel není povinen vyhovět nároku Uživatele, pokud prokáže, že měl Uživatel před převzetím zboží vědomost o vadě nebo ji sám způsobil. Poskytovatel nenese odpovědnost za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž není odpovědný za závady způsobené pomalým internetovým připojením Uživatele, neaktualizovaným internetovým prohlížečem či chybějícím povinným softwarem pro spuštění webináře či online produktu, což není v jeho moci ovlivnit. Online vzdělávací produkty a webináře poskytují pouze návody a doporučení; prodávající rovněž nezaručuje úspěch či neúspěch Uživatele při jejich aplikaci v praxi.

9.13 Ustanovení těchto Podmínek se přiměřeně aplikují i na nákup Doplňkových služeb.

10. DOBA TRVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB


Pokud není stanoveno jinak, objednáváte si službu Mamboo na dobu neurčitou. Bez obav však můžete službu kdykoliv zrušit. V této části najdete informace o možnostech, jak toho dosáhnout.

10.1 Jestliže není stanoveno jinak, službu Mamboo si objednáváte na dobu neurčitou. Nicméně, máte možnost jednoduše ukončit odebírání služeb. V tomto oddílu se dočtete, jak můžete tento proces provést.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, pokud není v těchto Podmínkách nebo ve Smlouvě uvedeno jinak. Skončit může některým z následujících způsobů:

(a) dohodou stran ke dni uvedenému v takové dohodě;

(b) výpovědí kterékoliv ze stran bez udání důvodů s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé straně;

(c) odstoupením od Smlouvy podle článku 11 Podmínek.

10.2 Pokud dojde ke skončení smluvního vztahu, Uživatel nemá nárok na vrácení poměrné části zaplacené a nevyužité ceny za využívání Služby, s výjimkou garance vrácení peněz podle článku 11.1 Podmínek a vrácení ceny v důsledku odstoupení od Smlouvy dle článků 11.5 až 11.7 Podmínek.

10.3 Poskytovatel se zavazuje trvale smazat Obsah Uživatele včetně vložených osobních údajů, bez zbytečného odkladu po zániku Smlouvy, ledaže je dohodnuto jinak. Pro jasnost, Poskytovatel prohlašuje, že nejde o osobní údaje Uživatele, ale o osobní údaje, které Uživatel zpracovává při využití Aplikace.

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


V tomto článku se dozvíte, jak můžete okamžitě ukončit Smlouvu o poskytování služeb.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY UŽIVATELE – GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ


11.1 Poskytovatel nabízí Uživateli možnost odstoupit od Smlouvy s garancí vrácení peněz při prvním nákupu, pokud se Službou není spokojen nebo zjistí, že zakoupená Služba není pro něj vhodná. Tuto garanci může Uživatel využít do 30 dnů od zaplacení ceny Služby za první předplacené období, aniž by bylo nutné uvádět důvody odstoupení. Poskytovatel vystaví opravný daňový doklad za vrácenou částku. Peníze budou vráceny Uživateli na účet, ze kterého byla platba provedena, do 30 dnů od potvrzení přijetí opravného daňového dokladu ze strany Uživatele. Toto ustanovení o úpravě opravného daňového dokladu se nevztahuje na Uživatele, kteří jsou spotřebiteli.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY POSKYTOVATELE

11.2 Pokud Uživatel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou zákonem, podstatným způsobem poruší povinnosti stanovené Smlouvou nebo těmito Podmínkami, nebo je v prodlení déle než 14 dnů s jakoukoliv platbou za Službu, má Poskytovatel právo omezit Uživateli užívání Služby a/nebo od Smlouvy odstoupit.

11.3 Za podstatné porušení povinností stanovených Smlouvou nebo těmito Podmínkami se považuje zejména:

(a) porušení povinností spojených s registrací Uživatele dle odstavce 3.2 a 3.3 Podmínek;

(b) porušení povinností Uživatele stanovených v odstavci 5.6 a 5.7 Podmínek;

(c) porušení licenčních ujednání stanovených v článku 6 Podmínek;

(d) porušení povinností Uživatele ve vztahu k WordPress šabloně Mamboo stanovených v odstavci 8.2 a 8.3 Podmínek;

(e) porušení povinností Uživatele ve vztahu k doménovému jménu stanovených v odstavci 8.24 Podmínek;

(f) porušení povinnosti mlčenlivosti Uživatele stanovené v článku 18 Podmínek.

11.4 V případě odstoupení od Smlouvy Uživatelovi nevzniká nárok na vrácení poměrné části zaplacené ceny za využívání Služby.

ODSTOUPENÍ ZE STRANY UŽIVATELE-SPOTŘEBITELE

11.5 Uživatel-spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření bez jakékoliv sankce.

11.6 Pro uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy spotřebitelem upřednostňuje Poskytovatel zaslání odstoupení od Smlouvy elektronicky na e-mailovou adresu Poskytovatele fakturace@mamboo.cz.

11.7 Cena za Službu bude Uživateli-spotřebiteli vrácena stejným způsobem, jako byla obdržena, a to do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy.

12. REKLAMACE

Pokud naše služby nebo zboží nefungují tak, jak by měly, můžete je reklamovat podle následujících pravidel.

12.1 Jste oprávněni reklamovat Službu, Doplňkové služby a další plnění, pokud neodpovídají popisu na Webovém rozhraní, nejsou poskytovány po objednanou dobu nebo jsou z jiného důvodu v rozporu se Smlouvou a těmito Podmínkami.

12.2 Reklamaci je nutné oznámit Poskytovateli co nejdříve po zjištění závady (nejpozději však do 6 měsíců od zjištění), a to prostřednictvím uživatelského účtu nebo na kontaktní e-mail Poskytovatele. Reklamace by měla obsahovat popis závady a všechny relevantní skutečnosti. Současně s oznámením závady uveďte způsob, kterým byste chtěli reklamaci řešit. Můžete si vybrat poskytnutí náhradní Služby, bezplatné prodloužení předplaceného období, slevu z kupní ceny, případně můžete od Smlouvy odstoupit. V případě e-mailové korespondence ohledně reklamace, kontaktujte Poskytovatele na adrese podpora@mamboo.cz.

12.3 Poskytovatel rozhodne o reklamaci do sedmi (7) pracovních dnů a informuje vás o tom e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, Poskytovatel ji vyřídí pro spotřebitele do 30 kalendářních dnů a pro podnikatele do 30 pracovních dnů.

12.4 Podání reklamace nemá odkladný účinek na úhradu ceny za poskytnutou Službu.

13. SMLUVNÍ POKUTA

13.1 Pokud Uživatel poruší své povinnosti uvedené v odstavci 6.4, 6.6 a 8.3 Podmínek, zejména pokud zpřístupní třetím osobám WordPress šablonu Mamboo, užije ji tak, že poruší právní předpisy (zejména předpisy o ochraně duševního vlastnictví), umístí instalační soubory WordPress šablony na jakékoli médium nebo užije obchodní firmu, logo a další obchodní prvky Poskytovatele bez jeho písemného souhlasu, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000 Kč.

13.2 Uživatel je odpovědný za porušení povinnosti mlčenlivosti stanovené v článku 18 těchto Podmínek a zavazuje se uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností stanovených v článku 18 Podmínek.

13.3 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dní ode dne učinění písemné výzvy Poskytovatele Uživateli, aby Uživatel uhradil příslušnou smluvní pokutu.

13.4 Bez ohledu na jakákoliv ujednání o smluvních pokutách dle těchto Podmínek má oprávněná Strana právo na náhradu újmy v plné výši.

14. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

V tomto článku budete informováni o situacích, kdy nenese Poskytovatel odpovědnost za škody, které vám vznikly v souvislosti s používáním našich služeb.

14.1 Uživatel musí být svým způsobem obezřetný při užívání Služby, neboť Poskytovatel nenese odpovědnost za přímou ani nepřímou škodu, včetně ztráty uložených dat, která může vzniknout v souvislosti s užíváním či nemožností užití Služby nebo Webového rozhraní. V případě, že by Poskytovatel byl povinen nějakou škodu nebo újmu nahradit, bude tato povinnost omezena na částku za posledních 30 dnů předplatného. Toto ustanovení se nevztahuje na Uživatele, kteří jsou spotřebiteli.

14.2 Poskytovatel není odpovědný za případy, kdy je Služba Uživatelem znehodnocena kvůli poruchám veřejné datové sítě nebo jiným technickým okolnostem, které nejsou v jeho moci, nebo kdy je server používaný Poskytovatelem nedostupný. Uživatel musí mít na paměti, že Poskytovatel není odpovědný za funkčnost Uživatelovy datové sítě, jeho hardwarového vybavení ani za zásahy třetích stran do jeho programového vybavení.

14.3 Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby způsobené zásahy třetích stran do Webového rozhraní nebo Služby, ani za jejich užití v rozporu s určením. Uživatel se musí vyvarovat používání mechanismů nebo postupů, které by mohly narušit funkci systému, a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by umožnila neoprávněný zásah do programového vybavení nebo jeho neoprávněné užití.

15. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Užíváním Mamboou nám dáváte k dispozici osobní údaje k „správě“. Tento článek upravuje náš postup vůči těmto svěřeným osobním údajům.

15.1 Pokud využíváte naši službu a manipulujete s osobními údaji prostřednictvím této služby, přebíráte roli správce osobních údajů a udělujete nám pověření k zpracování těchto osobních údajů v souladu s touto smlouvou. Přijímáme vaše pověření jako zpracovatelé osobních údajů a zavazujeme se, že budeme tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy, zejména GDPR a Zákonem o zpracování osobních údajů.

15.2 Očekáváme, že i pro vás zákonnost zpracování osobních údajů není jen prázdnou frází a že s osobními údaji nakládáte v souladu s platnými právními předpisy, zejména GDPR a Zákonem o zpracování osobních údajů.

15.3 My jako Poskytovatel a zpracovatel osobních údajů prohlašujeme a zaručujeme vám, že:

(a) splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyplývající pro nás z GDPR a dalších právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů;

(b) budeme po celou dobu trvání smlouvy pro vás zpracovávat osobní údaje v souladu s českým právním řádem, zejména v souladu s GDPR a Zákonem o zpracování osobních údajů;

(c) budeme po celou dobu trvání smlouvy vést řádné záznamy o činnostech zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 30 odst. 2 GDPR;

(d) budeme podle této smlouvy zpracovávat ve vztahu k vymezeným subjektům údajů pouze osobní údaje v rozsahu a pro účel dohodnutý v této smlouvě, a to na základě doložených pokynů, které nám udělíte touto smlouvou nebo v průběhu trvání smlouvy e-mailem, vyplněním formuláře na webu, vyplněním formuláře v klientském účtu nebo telefonicky, tak, jak jsme se dohodli; v případě, že podle našeho názoru určitý váš pokyn porušuje GDPR nebo jiné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zavazujeme se vás o tom informovat; pokud budete na splnění takového pokynu trvat, nejsme však za důsledky jeho plnění odpovědní;

(e) osobní údaje zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany v souladu s GDPR.

15.4 Vy, jako uživatel a správce osobních údajů, nám prohlašujete a zaručujete:

(a) Budete v aplikaci uchovávat a pracovat pouze s aktuálními osobními údaji a pro jejich zpracování budete mít vždy a za všech okolností platný zákonný titul;

(b) Splňujete veškeré zákonné povinnosti vyplývající z GDPR a dalších právních předpisů;

(c) Plníte vůči subjektům údajů ve vztahu k osobním údajům informační povinnosti, vedete záznamy o činnostech zpracování a přijali jste organizační opatření k vyřizování podnětů a uplatňování práv subjektů údajů;

(d) Nejste si vědomi žádného rizika porušení platných právních předpisů v souvislosti s dosavadním zpracováním osobních údajů;

(e) Budete nám veškeré pokyny ke zpracování osobních údajů sdělovat tak, aby byly souladné s právními předpisy, a zároveň jasné, určité a srozumitelné.

15.5 Osobní údaje pro vás začneme zpracovávat od okamžiku, kdy začnete používat aplikaci. Pozor, to platí i pro užívání aplikace v rámci bezplatné služby.

15.6 Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání smlouvy mezi vámi a námi (i pokud využíváte bezplatnou službu) a po dobu nezbytně nutnou po zániku smlouvy sloužící k odstranění osobních údajů, pokud se nedohodneme jinak. S uchováním osobních údajů po zániku smlouvy za účelem jejich odstranění tímto výslovně souhlasíte. Nemusíte se ale obávat. Do odstranění osobních údajů budeme osobní údaje chránit v souladu se smlouvou, jako kdyby smlouva trvala.

15.7 Pokud dojde k zániku smlouvy, vyzveme vás k neprodlenému vymazání osobních údajů z aplikace. Pokud naší výzvě nevyhovíte, budeme oprávněni osobní údaje uložené v naší aplikaci neobnovitelně vymazat.

15.8 Při ukončení zpracování osobních údajů se zavazujeme, pokud se nedohodneme jinak:

(a) Deaktivovat vaše uživatelské účty a vymazat z naší aplikace osobní údaje, které zpracováváte jako správci;

(b) Vymazat veškeré existující kopie osobních údajů, ledaže to nedovolují platné právní předpisy.

15.9 Pokud nebylo dohodnuto jinak, předpokládáme, že do naší aplikace nevkládáte zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje).

15.10 Osobní údaje budeme zpracovávat manuálně i automatizovaně.

15.11 Osobní údaje budeme zpracovávat v elektronické podobě.

15.12 Slibujeme vám, že budeme osobní údaje zpracovávat s odbornou péčí.

15.13 Na základě této smlouvy můžeme zpracovávat v rozsahu následujících kategorií osobních údajů, které se týkají následujících kategorií subjektů údajů (osob, jejichž osobní údaje budou zpracovávány):

Kategorie osobních údajůKategorie subjektů údajů, ke kterým se osobní údaje vztahují
identifikační údaje, kontaktní údaje, informace o smlouvě a jejím plnění (vč. fakturačních údajů), identifikační údaje zařízení (IP adresa)Vaši zákazníci
identifikační údaje zařízení (IP adresa), informace o chování na webuNávštěvníci vašeho webu
Identifikační údaje, přihlašovací údaje, informace o poziciVaši zaměstnanci

Pokud vložíte do aplikace osobní údaje zvláště zranitelných kategorií osob, například dětí, činíte tak na vlastní odpovědnost. K osobním údajům, ke kterým máme na základě této smlouvy přístup, patří ty, které jste uložili do aplikace nebo k nim můžeme mít přístup v rámci poskytování služby.

15.14 Výše uvedené osobní údaje budeme zpracovávat na základě vašeho pověření za účelem plnění smlouvy spočívající v poskytování služby ve zvoleném tarifu a režimu, včetně poskytnutí technické a administrativní podpory. Tato podpora zahrnuje zejména kontrolu nastavení funkcí, diagnostiku ohlášených problémů, kontrolu tarifu, kontrolu počtu objednávek, zásah programátora při úpravě dat v účtu na vaše přání, opravy technických chyb a technické zásahy scriptem.

15.15 Zpracování těchto údajů ovládáte vždy vy jako správce pomocí vybraných funkcí aplikace.

15.16 Zavazujeme se, že budeme osobní údaje uchovávat a zpracovávat bezpečně a používat veškeré přiměřené bezpečnostní systémy a postupy obvyklé pro zpracování osobních údajů.

15.17 Zavazujeme se bránit a případně podniknout veškeré možné kroky k zamezení neoprávněného přístupu, kopírování, úpravě, ukládání, reprodukci, zveřejnění nebo distribuci osobních údajů.

15.18 Prohlašujeme, že jsme přijali a dodržujeme vhodná technická a organizační opatření ochrany osobních údajů odpovídající rizikům v rámci plnění smlouvy. To zahrnuje:

(a) zajištění neustálé důvěrnosti, integrity a dostupnosti a odolnosti systémů;

(b) běh všech našich webů na šifrovaném protokolu HTTPS;

(c) šifrování počítačů všech vývojářů;

(d) oddělené klientské databáze;

(e) ochranu přihlašovacích formulářů proti útokům hrubou silou;

(f) pravidelné školení zaměstnanců v oblasti ochrany osobních údajů a práce s nimi.

15.19 V případě, že kterákoliv ze stran zjistí:

(a) že došlo nebo může dojít k neoprávněnému či nezákonnému zpracování osobních údajů;

(b) že došlo nebo může dojít ke ztrátě, poškození, zničení či jinému znehodnocení osobních údajů;

(c) k jakémukoli podezření z narušení zabezpečení osobních údajů;

(d) že třetí osoba získala nebo může získat neoprávněný přístup k osobním údajům;

je povinna tuto situaci bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a poskytnout maximální součinnost k nápravě.

15.20 Pro poskytování komplexních služeb využíváme v nezbytných případech ty nejlepší subdodavatele, zejména pokud něco perfektně neumíme. Tím způsobem zabezpečujeme zálohování dat, provoz serverové infrastruktury a zabezpečení. Zavazujeme se, že naše subdodavatele povinnostmi ke zpracování osobních údajů zavážeme minimálně na úrovni našich povinností obsažených v těchto podmínkách, zejména pokud jde o ochranu a zabezpečení osobních údajů.

15.21 Souhlasíte s využitím dalších zpracovatelů podle naší odpovědné volby pro dílčí zpracování osobních údajů podle této smlouvy. Informace o dalších zpracovatelích vám poskytneme na základě vaší žádosti zaslané na emailovou adresu info@mamboo.cz. Budeme vás informovat o zapojení nového zpracovatele nebo o nahrazení již zapojených zpracovatelů na emailovou adresu, kterou používáte při využívání služeb. Máte právo vyslovit odůvodněnou námitku proti zapojení nového zpracovatele do 5 pracovních dnů ode dne doručení našeho oznámení. Pokud nevyslovíte v této lhůtě odůvodněné námitky, souhlasíte se zapojením příslušného zpracovatele. Pokud podáte odůvodněnou námitku a trváte na tom, abychom daného zpracovatele nezapojili, máme právo vypovědět smlouvu.

15.22 Za zpracování osobních údajů zapojenými dalšími zpracovateli neseme plnou odpovědnost, jako bychom se porušení dopustili sami.

15.23 Poskytneme vám součinnost nezbytnou k zajištění souladu zpracování osobních údajů dle těchto Podmínek s právním řádem. To zahrnuje:

(a) přijetí technických nebo organizačních opatření k prevenci nebo nápravě porušení těchto Podmínek nebo právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů;

(b) asistenci při zavádění a udržování technických a organizačních opatření zpracování osobních údajů souvisejících s plněním Smlouvy;

(c) okamžité hlášení každého porušení zabezpečení osobních údajů nebo jiného bezpečnostního incidentu, který může ovlivnit zpracování osobních údajů;

(d) poskytnutí podpory při posuzování dopadů zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů nebo při předchozích konzultacích s dozorovým úřadem;

(e) poskytnutí veškerých podkladů a informací k doložení souladu zpracování osobních údajů s právním řádem;

(f) předání žádostí subjektů údajů a asistence při jejich vyřízení.

15.24 Pokud Aplikace neumožňuje přímo uplatnit práva, můžete nás kdykoliv požádat o pomoc na našich kontaktních e-mailech. Lhůty platí i pro vyřízení žádostí prostřednictvím e-mailu.

15.25 Všechny informace získané v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetím stranám, s výjimkou dalších zpracovatelů, příslušných úřadů a soudů, nebo pokud jsou veřejně dostupné jinak než porušením této Smlouvy.

15.26 Zaměstnanci a spolupracovníci jsou vázáni povinností mlčenlivosti v souladu s touto Smlouvou.

15.27 Zavazujeme se umožnit provedení Auditu na vaši žádost, a to prostřednictvím vás nebo pověřené třetí osoby, za následujících podmínek:

(a) Audit můžete provést jednou za 12 měsíců, pokud využíváte naši Službu;

(b) Pokud máte v úmyslu provést Audit, jste povinni nás písemně informovat o zamýšleném datu Auditu;

(c) Provedení Auditu je možné pouze s naším souhlasem, který obdržíte nejdříve 14 dní po vašem oznámení. Pokud nezareagujeme do 5 pracovních dní od obdržení vašeho oznámení, nebo nevyhovíme jinak, platí vámi navrhovaný termín;

(d) Můžeme navrhnout jiný termín Auditu, ne však později než 30 dní od vašeho navrhnutého termínu;

(e) Pokud provedený Audit neprokáže podstatné porušení našich povinností, nebo byl proveden neoprávněně, budete povinni uhradit administrativní náklady spojené s Auditem. V opačném případě se zavazujeme uhradit administrativní náklady do maximální výše 10.000,- Kč.

15.28 Za podstatné porušení našich povinností se považuje:

(a) porušení povinnosti zpracovávat osobní údaje v souladu s dohodou;

(b) nedodržení povinnosti zavést vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů.

15.29 Zavazujeme se okamžitě přijmout opatření k nápravě pochybení nebo bezpečnostních rizik zjištěných Auditorem.

15.30 Máte právo provést Audit i u dalších zpracovatelů za stejných podmínek.

15.31 Pro kontakt ohledně zpracování osobních údajů a jejich ochrany můžete použít následující kontaktní e-mail: info@mamboo.cz.

16. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


16.1 Podrobné informace o způsobu zpracování osobních údajů Uživatelů jsou k dispozici na našich webových stránkách zde.

17. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

17.1 V případě, že mezi Uživatelem, který je spotřebitelem, a Poskytovatelem vznikne spor vyplývající ze Smlouvy, který nelze vyřešit smírně, má spotřebitel možnost podat návrh na mimosoudní řešení tohoto sporu u subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, a to u České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem na adrese Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Spotřebitel může rovněž využít online platformu pro řešení sporů, kterou zřídila Evropská komise a je dostupná na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

18. MLČENLIVOST

18.1 Veškeré informace a skutečnosti, na něž narazí Uživatel v souvislosti s poskytováním Služby, a které nejsou běžně dostupné v příslušných obchodních kruzích nebo které Poskytovatel výslovně označí jako důvěrné, jsou považovány za důvěrné informace, bez ohledu na formu, obsah, souvislost nebo význam takových informací (dále jen „Důvěrné informace“).

18.2 Důvěrnými informacemi mohou být jakékoli informace týkající se Poskytovatele, jeho zaměstnanců, zástupců nebo jiných spolupracovníků, Služby či jiných služeb Poskytovatele, know-how Poskytovatele nebo zákazníků Poskytovatele.

18.3 Uživatel je povinen zacházet s Důvěrnými informacemi tak, aby nedošlo k jejich zpřístupnění třetím osobám, úniku nebo zneužití. Zejména nesmí použít žádnou Důvěrnou informaci pro svůj osobní finanční zisk nebo pro zájem jakékoliv třetí strany nebo způsobem, který by mohl poškodit Poskytovatele.

18.4 Za Důvěrné informace se nepovažují informace:

(a) které byly již Uživateli známy nebo byly veřejně známé předtím, než byly Poskytovatelem zpřístupněny;

(b) na jejichž zveřejnění nebo zpřístupnění Poskytovatel předem písemně souhlasil nebo které byly výslovně označeny jako nedůvěrné;

(c) na jejichž zpřístupnění je Uživatel právně povinen na základě zákonných požadavků, soudního rozhodnutí nebo rozhodnutí správního orgánu, a to pouze v takovém rozsahu, jaký je stanoven těmito právními předpisy.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1 Pokud dojde k sporu mezi Uživatelem-spotřebitelem a Poskytovatelem, který nelze vyřešit smírně, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení sporu České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Spotřebitel může také využít platformu pro online řešení sporů, kterou zřídila Evropská komise na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

19.2 Všechny spory vyplývající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou konečně řešeny Rozhodčím soudem Hospodářské komory České republiky a Agrární komory České republiky podle jeho pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Toto neplatí pro Uživatele-spotřebitele.

19.3 Kde je vyžadována písemná komunikace podle zákona, Smlouvy nebo těchto Podmínek, stačí, že zpráva bude odeslána prostřednictvím e-mailu nebo jiných elektronických prostředků komunikace, které nedávají pochybnosti o obsahu a identitě odesílatele.

19.4 Pokud Uživatel svým zaviněním zabrání účinnému doručení písemností Poskytovatele (zejména neoznámí Poskytovateli aktuální doručovací adresu), jedná se o zmaření doručování (ve smyslu § 570 odst. 1 Občanského zákoníku) a písemnost se považuje za řádně doručenou Uživateli třetí den po jejím odeslání na poslední známou doručovací adresu.

19.5 Pokud je některé ustanovení Podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné, platí takové ustanovení, které nejvíce odpovídá původnímu smyslu. Neplatnost, neúčinnost nebo nepoužitelnost jednoho ustanovení neovlivní platnost ostatních.

19.6 Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit nebo doplňovat Podmínky. Změny musí být Uživateli oznámeny e-mailem na adresu uvedenou v jeho účtu nejméně 30 dní před jejich účinností. Uživatel má právo vypovědět smlouvu písemně do 10 dnů ode dne obdržení oznámení o změně. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc, počínaje prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi Poskytovateli. Pokud Uživatel nevypoví smlouvu v této lhůtě, souhlasí s změnami.

19.7 Toto aktuální znění Podmínek je platné a účinné od 1.10.2023 a nahrazuje veškeré předchozí verze obchodních podmínek.